සෙරමික් සිලින්ඩර් ලයිනර්

  • Sicer – Ceramic Liner for Mud Pump

    සිසර් - මඩ පොම්ප සඳහා සෙරමික් ලයිනර්

    1. මඩ පොම්පයේ අවශ්‍යතාවය සහ කැණීම් තත්ත්වය අනුව තෝරා ගැනීම සඳහා පිඟන් මැටි ආවරණ මාලාවක් ලබා ගත හැකිය.

    2. ඉහළ අධි දෘ ness තාව සහිත පිඟන් මැටිවලින් සේවා කාලය පැය 4000 කට වඩා වැඩිය.

    3. අතිශය සුමට මතුපිටක් ලබා ගත්තේ අද්විතීය මයික්‍රෝ ව්‍යුහයක් සහිත පිඟන් මැටි මත ඉහළ නිරවද්‍ය යන්ත්‍රයකින් ය.