පිරිසිදු කෝන්

 • Ceramic Cleaner Cone

  සෙරමික් ක්ලීනර් කෝන්

  ·වෙනස් ජාති

  Pul ඉහළ පල්ප් කාර්යක්ෂමව පැවතුනි

  Flow ප්‍රවාහ අනුපාතය බොහෝ තෝරා ගැනීම

  Cor හොඳ විඛාදන ප්‍රතිරෝධය: ශක්තිමත් අම්ලය සහ ක්ෂාර ප්‍රතිරෝධය

  Ab සීරීම් ප්‍රතිරෝධය: විශාල ධාන්‍ය ද්‍රව්‍ය හානිවීමකින් තොරව සීරීම් උරා ගැනීම දරාගත හැකිය