කොරුන්ඩම්-මුල්ලයිට් චූට්

  • Corundum-mullite Chute

    කොරුන්ඩම්-මුල්ලයිට් චූට්

    කොරුන්ඩම්-මුල්ලයිට් සංයුක්ත පිඟන් මැටි විශිෂ්ට තාප කම්පන ප්‍රතිරෝධයක් සහ යාන්ත්‍රික ගුණාංග සපයයි. ද්‍රව්‍ය හා ව්‍යුහ සැකැස්ම අනුව, ඔක්සිකාරක වායුගෝලයේ උපරිම යෙදුම් උෂ්ණත්වය 1700 for සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.