Corundum-mulite Chute

  • Corundum-mulite Chute

    Corundum-mulite Chute

    Corundum-mullite සංයුක්ත සෙරමික් විශිෂ්ට තාප කම්පන ප්රතිරෝධය සහ යාන්ත්රික ගුණ සපයයි.ද්‍රව්‍ය සහ ව්‍යුහ සැලසුම් අනුව, එය ඔක්සිකාරක වායුගෝලයේ 1700℃ උපරිම යෙදුම් උෂ්ණත්වය සඳහා භාවිතා කළ හැක.