ක්වාර්ට්ස් පිඟන් මැටි

  • Quartz Ceramic Crucible

    ක්වාර්ට්ස් පිඟන් මැටි

    ක්වාර්ට්ස් පිඟන් මැටි වල විශිෂ්ට තාප කම්පන ප්‍රතිරෝධක කාර්ය සාධනයක් ඇත. ක්වාර්ට්ස් පිඟන් මැටි වල කුඩා තාප ප්‍රසාරණය, හොඳ රසායනික ස්ථායිතාව සහ වීදුරු දියවන විඛාදනයට ප්‍රතිරෝධයක් ඇත.